Paveldinių pastatų tvarkymas

Saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimo tvarkos aprašą rasite paspaudę šią nuorodą

Savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojami  paveldo išsaugojimo darbai, nurodyti  paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ ir kultūros paveldo objektų apsaugos techninių priemonių įrengimo darbai, nurodyti  kultūros ministro įsakymu patvirtintame Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų darbų sąraše.

Įprastai savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami šie darbai:

  • saugomo pastato projekto rengimo (taip pat ir tyrimų) išlaidos;
  •  pamatų hidroizoliacijos įrengimo, pamatų ir išorinių atitvarų (sienų) remonto, restauravimo darbai;
  • fasadų apdailos ir puošybos remonto, restauravimo darbai; 
  • išorinių atitvarų (sienų) medinių langų, durų  remonto, restauravimo darbai;
  • lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymo darbai;
  • stogo konstrukcijos ir stogo dangos  remonto, restauravimo darbai.

Svarbu, kad minėti darbai būtų skirti pastato, esančio Kultūros vertybių registre ir paskelbto savivaldybės ar valstybės saugomu, vertingųjų savybių išsaugojimui. Pastatų, kurių valdytojai gali pretenduoti į dalinį finansavimą, sąrašą rasite čia.Konkretaus pastato vertingosios savybės yra nurodytos ir viešai prieinamos Kultūros vertybių registre

Paraiškai teikti ir šiems darbams vykdyti turi būti parengtas saugomo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektas ir gautas leidimas iš paveldo apsaugos institucijos (jei pastatas savivaldybės saugomas - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriaus, jei pastatas valstybės saugomas - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus).  

Primename, kad savivaldybė gali finansuoti iki 50 procentų (jei pastatas medinis ar fachverkinis - iki 70 procentų) saugomo paveldo objekto tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos, o maksimalus savivaldybės prisidėjimas gali siekti 90 tūkst. Eur visam projektui arba atskiram jo etapui. 

Pareiškėjui svarbu įvertinti galimybes darbus atlikti laiku. Įprastai paraiškos išnagrinėjamos ir ketinimų protokolai dėl finansavimo su paraiškos teikėjais sudaromi kovo mėn. antroje pusėje - balandžio mėn. pirmoje pusėje. Darbai turėtų būti pradėti vykdyti ne vėliau kaip birželio 1 d. ir užbaigti iki lapkričio 3 d. Užbaigus darbus, paraiškų teikėjai per 5 darbo dienas Paveldosaugos skyriui turi pateikti darbų perdavimo-priėmimo aktą, išlaidas patvirtinančius dokumentus, išsamią atliktų darbų fotofiksaciją. Gavus šiuos dokumentus ir nustačius galutinę išlaidų sumą, tarp paraiškos teikėjo ir savivaldybės yra sudaroma  galutinė biudžeto lėšų naudojimo sutartis ir lėšos pasiekia paraiškos teikėjo sąskaitą. 

Jei planuojami didelės apimties tvarkybos darbai, kurie gali trukti kelis sezonus, rekomenduojame  jas skaidyti į etapus. 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" 14.15 punktu, privaloma tvarkybos darbų projekto dalis - skaičiuojamoji kaina (sąmata). Paveldosaugos skyriaus specialistai  nustato reikalingos paramos dydį, vadovaujantis projektiniais sprendiniais ir projekto sudėtyje pateikta sąmata. Darbų rangovo parengtos sąmatos nenagrinėjamos.   

Teikti kultūros paveldo tvarkybos paraišką

Grįžti